گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

استان آذر بایجان غربی

-ضمن معرفی خود ، مختصری از سوابق تحصیلی و شغلی و… بفرمائید.mail.google.com

اینجانب عسگرشجاع خانی بامدرک تحصیلی فوق لیسانس رشته علوم تربیتی ۲۳سال سابقه دارم.

۲-لطفا درابتدا توضیحی درخصوص وضعیت حوزه دانش پژوهان و تشکل های آن استان بیان فرمائید (تعداد جامعه آماری و …)

تعدادجامعه آماری۲۰۸نفرمیباشدوقطعاًدرسال تحصیلی ۹۶-۹۷باورودنفرات جدیدبه دانشگاهها،جامعه آماری افزایش خواهدیافت.

۳-تاثیر حوزه دانش پژوهان و تشکل ها دراستان را چگونه ارزیابی می کنید.

اگرباتلاش وهمت خودماومسئولین محترم رده بالاپشتیبانی وپیگیری مداوم وحمایت مالی بیشتربعمل آیدخوب خواهدبود.

۴-کارکنان حوزه دانش پژوهان و تشکل ها بایستی چه خصوصیاتی داشته باشند و چه آموزشهایی را ببینند.

تشکیل جلسات آموزشی وهم اندیشی برای ارائه ایده های جدیدبه همراه تعدادی بادعوت خودنخبگان ترازاول بصورت کشوری بهتراست. 

۵-چه اقداماتی برای بخش نخبگان ، پیشتازان و سرآمدان انجام شده است؟

اقدامات جدیدی صورت نگرفته فقط برابردستورالعملهای چندسال قبل وبااعتباراندک اقدام بعمل میآید.

۶-فعالیتها و اقدامات انجام شده درحوزه دانش پژوهان و تشکل های استان در سال ۹۵ را تشریح کنید.

تعدادبررسی مقالات،تالیف وترجمه کتاب ۸۲موردومبلغ ۱۶۱۸۲۳۹۰۰۰ریال تامین اعتبارشده بودکه پرداخت گردیده ومبلغ۱۷۱۵۳۲۳۰۰ریال کسری اعتبارداشته که هنوزدرسال۹۶پرداخت نشده است.

۷-فکر می کنید حوزه دانش پژوهان و تشکل های شاهد استان چقدر در تحقق اهداف موفق بوده است؟

حرکت واقدامات اولیه حوزه دانش پژوهان و تشکل های شاهدخوب بوده ولی بعلت عدم تامین اعتباربموقع وعدم پرداخت سریع به آثارودستاوردهای نخبگان وتغییرمداوم کارشناس مسئول درچندسال اخیرثبات خوبی نداشته است وموجب دلسردی جامعه هدف میگردد.

۸-چه نوع خدماتی به جامعه هدف ارائه می شود و مبنای این خدمات دهی چیست ؟

حمایت مالی ازمقالات وتالیف ویاترجمه کتاب وخدمات ویژتخصصی ازاختراعات ،ابداعات واکتشافات براساس دستورالعمل های صادره ازسوی مرکز دانش پژوهان و تشکل های شاهدوایثارگروصدورگواهی ومعرفی به مراکزعلمی ودانشگاهی وتشکیل جلسات بررسی مواردذکرشده صورت میگیرد.

۹-موفقیت های عمده بخش دانش پژوهان آن استان درسال ۹۵ چه بوده است؟

تحقیق ، پژوهش و ارائه دهها مقاله معتبر علمی در سطح ملی و بین المللی  می تواند به عنوان یکی از مهمترین موفقیت علمی نخبگان تلقی شود ولی نیازمند حمایت برای عملیاتی کردن ایده ها ست.

۱۰-با عنایت به نامگذاری سال ۹۶ تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی تولید واشتغال » چه برنامه ها و راهکارهای اجرایی را مد نظر قرار داده اید؟یکی از راهکارها ارائه پژوهش های علمی برای یافتن روشهای عملی در جهت رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی و نیز به فعلیت رساندن خلاقیت ها و ایده های جدید از طریق حمایت های مادی است .

۱۱- رویکرد، برنامه ها و اقدامات تحولی انجام شده سال ۹۶ در آن استان را بیان فرمائید.

تشکیل جلسات همفکری برای اجرای برنامه های استانی درقالب همایش استانی واطلاع رسانی به جامعه هدف جهت عضویت دراین حوزه

۱۲-برنامه نظارتی شما برای تحقق اهداف و سیاست های مرکز چه بوده است؟

اجرای برنامه وتشکیل جلسات وهمایشهابصورت ستادی ازطریق مرکزبرای نخبگان بهترمیباشد.بدلیل سراسری بودن برنامه ،انعکاس خبری وتبلیغی نیزخوب است.

۱۳-نقش نخبگان و تشکل ها را در تحقق شعار سال ۹۶ چگونه ارزیابی می کنید؟

اکثرنخبگان  بدنبال شغل هستنداجرای برنامه همایش وسراسری درمراکزعلمی ودانشگاهی موجب شناسایی افرادبرترمیگرددویک قسمت ازشعارسال۹۶دربین خودنخگان عملی میگردد.

Powered by keepvid themefull earn money